Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Астанинский экономический форум

Астанинский экономический форум является ежегодным историческим событием на Евразийском пространстве. Каждый год в казахстанской столице Астане собираются представители мирового экономического сообщества, действующие и бывшие главы государств, лауреаты Нобелевской премии, авторитеты ученого мира и бизнесмены.

Цель создания форума заключается в формировании международной беспристрастной площадки, где мировые эксперты-экономисты могут обсудить вопросы экономического развития, как отдельно Центрально-Азиатского региона, так и всего мирового пространства, в условиях изменений глобальной экономики.

Создание такой диалоговой площадки как Астанинский Экономический форум было продиктовано временем. Мировая экономика претерпевает ряд изменений и АЭФ стал единой платформой, на которой обсуждаются наиболее острые экономические и социально-важные вопросы. Более того, данный форум является практическим инструментом для бизнеса, позволяющий преодолевать географические и информационные границы. Ежегодно АЭФ собирает более 5000 делегатов из 80 стран мира.

Позади 8 крупнейших встреч, на которых прозвучали мнения мировых лидеров и реальные предложения относительно укрепления экономики не только Центральной Азии и постсоветского пространства, но и мира в целом.

Основные темы форума, которые обсуждались в разные годы: «Современные аспекты экономического развития в условиях глобализации», «Экономическая безопасность Евразии в системе глобальных рисков», «Обеспечение устойчивого роста в посткризисный период», «Новое десятилетие: вызовы и перспективы», «Глобальная экономическая трансформация: вызовы и перспективы развития», «Обеспечение сбалансированного экономического роста в формате G-GLOBAL», «Управление рисками в эпоху перемен в формате G-Global», «Инфраструктура-драйвер устойчивого развития».
Тема форума 2016 года — «Новая экономическая реальность: диверсификация, инновации и экономика знаний».

The Astana Economic Forum is an annual event held in Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan, which brings together representatives from the world’s economic community, current and former heads of states, Nobel Prize laureates, outstanding figures from the scientific world, and businessmen.

The Forum is best known as a platform for international dialogue that enables constructive discussion of economic development issues concerning both Central Asia and the entire world in relation to changes witnessed in the global economy.

The AEF and its activities are distinguished by the active participation of government and business figures from more than 80 countries. As the world economy undergoes a number of changes, the AEF serves as a platform where these figures consider the major global challenges of the day and brainstorm on solutions to address such challenges.

In the framework of forums held in the past, world leaders have expressed their views and offered practical propositions concerning economic strengthening, not only for Central Asia and the post-Soviet space, but also for the world.

Through eight years, numerous business and government leaders have tackled such themes as «Modern Aspects of Economic Development under the Conditions of Globalization», «Economic Security of Eurasia in the System of Global Risks», «Ensuring Sustainable Economic Growth in Post-Crisis Period», «New decade: Challenges and Perspectives», «Global Economic Transformation: Challenges and Perspectives of Development», «Ensuring Balanced Economic Growth in the G-GLOBAL Format», «Risk management in the era of changes in the format of G-Global» and «Infrastructure: Driver of Sustainable Economic Growth».

This year, AEF participants make their way to Astana to address the challenges concerning «The New Economic Reality: Diversification, Innovation and Knowledge Economy.»

Астана экономикалық форумы Еуразия кеңістігіндегі жыл сайынғы тарихи оқиға болып саналады. Жыл сайын Қазақстанның бас қаласы Астанада әлемдік экономикалық қауымдастық өкілдері, қазіргі және бұрынғы мемлекет басшылары, Нобель сыйлығының лауреаттары, ғылыми әлемнің беделділері мен кәсіпкерлер бас қосады.

Форумды құрудағы мақсат – жаһандық экономикадағы өзгерістер жағдайында, әлемдік сарапшы-экономистердің Орталық Азия аймағымен қатар, жалпы әлемдік кеңістіктің экономикалық даму мәселелерін талқылайтын халықаралық бейтарап алаң қалыптастыру.

Астана Экономикалық Форумы секілді диалогтық алаңның құрылуына уақыт әсер етті. Әлемдік экономика бірқатар өзгерістерге ұшырау үстінде және АЭФ ең өткір экономикалық және әлеуметтік-маңызды мәселелерді талқыға салатын бірыңғай платформаға айналды. Сонымен қатар, бұл форум географиялық және ақпараттық шекаралардан өтуге мүмкіндік беретін, бизнес үшін тәжірибелік құрал болып саналады. АЭФ жыл сайын әлемнің 80 елінен келген 5000-нан астам делегаттардың басын қосады.

Барлығы өткен 8 ірі кездесуде әлемдік көшбасшылардың пікірлері тыңдалды әрі бұл кездесулер тек Орталық Азияның және посткеңестік кеңістіктің ғана емес, жалпы әлемнің экономикасын күшейту жолында шынайы ұсыныстар, креативті ойлар мен жаңа көзқарастарға толы болды.

Әр жылдары талқыланған форумның негізгі тақырыптары: «Жаһандану жағдайындағы экономикалық дамудың заманауи аспектілері», «Жаһандық тәуекел жүйесіндегі Еуразия экономикалық қауіпсіздігі», «Дағдарыстан кейінгі кезеңдегі тұрақты өсіммен қамтамасыз ету», «Жаһандық экономикалық трансформация: даму қауіптері және перспективалары», «G-GLOBAL форматында теңдестірілген экономикалық дамуды қамтамасыз ету», «Инфрақұрылым – тұрақты даму драйвері».
2016 жылы форумда талқыланатын тақырып —  «Жаңа экономикалық шынайылық: әртараптандыру, инновациялар мен білім экономикасы».