Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

G-Global

<iframe width=»500″ height=»281″ src=»https://www.youtube.com/embed/rn-mtDFFCcQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Инфо-коммуникативная платформа для эффективного поиска решений глобальных экономических проблем

G-Global это:
 • научные публикации
 • экспертные оценки
 • публичные дискуссии
 • многоформатность общения
 • общественные и прикладные проекты
 • свежая информация по актуальным вопросам
 • мировая культура энциклопедических знаний
 • обмен мнениями
 • управление рисками в эпоху перемен
 • квинтэссенция прогрессивных идей и мировой
Цели и задачи:

Консолидация усилий мирового сообщества по осмыслению глобальных задач цивилизации и созиданию в области действенных решений для прогрессивного развития мировой экономики

Преимущества:
 • Интеграция с социальными сетями, ориентированными на деловое профессиональное общение
 • Беспрецедентное взаимодействие с площадкой Астанинского экономического форума и гармоничным переходом в режим offline с продолжением дебатов в процессе работы форума
 • Уникальная интеллектуальная платформа: 21 нобелевский лауреат, входящие в Астанинский клуб лауреатов нобелевской премии, внесли свой вклад в разработку G-Global

International info-communication platform for effective search of solutions to global economic problems

G-Global is:
 • Scientific publications
 • Expert assessments
 • Public discussions
 • Multiformat communication
 • Public and applied projects
 • Latest information on topical issues
 • World Culture encyclopedic knowledge
 • Exchange of views
 • Risk Management in Turbulent Times
 • The essence of progressive ideas and world public opinion
GOALS AND OBJECTIVES:

Consolidate the efforts of the world community in understanding the global challenges of civilizations and the creation of effective solutions for the progressive development of the world economy

ADVANTAGES:
 • To integration with social networks, focusing on business professional communication
 • An unprecedented interaction with the site of the Astana Economic Forum and harmonious transition to the offline mode with the continuation of the debate during the forum
 • Unique Intelligent software platform: 21 Nobel laureates, members of the Astana club of Nobel laureates, have contributed to the development of G-Global

Тарихы

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасын жүзеге асыру мақсатында «Ғалымдардың Еуразиялық экономикалық клубы» Ассоциациясы 2012 жылдың 12 қаңтарында www.group-global.org сайтында G-Global ақпараттық-коммуникативтік интернет алаңы форматында зияткерлік желісін іске қосты.

G-Global – бұл әлемнің сарапшылар қауымдастығына әлем экономикасы мәселелері жөнінде интерактивті, ашық және бұқаралық пікірталастар, пікірсайыстар жүргізуге жағдай жасайтын көпфункциялы платформа.

Жоба әлемдік қаржы дағдарысынан шығу механизмдерін талқылауға және жасауға бағытталған және дағдарысқа қарсы шешімдер іздеуге қатысушылар қатарын қарқынды кеңейтуге арналған.

G-Global-дың миссиясы

Әлем халықтарының бірыңғай және тең құқылы диалог жасауы арқылы әлем қауымдастығының жұмыс нәтижелілігін арттыру, зерттеулер жүргізу, мемлекеттік, қоғамдық, ақпараттық және бизнес құрылымдары ортасынан өкілдерді кеңінен тарту арқылы ұлттық экономикаларды және ғаламдық қауымдастықты дамытудың өзекті проблемалары мен бағыттары жөнінде ұсыныстар мен бағдарламалар құру және әзірлеу.

G-Global-дың мақсаттары мен міндеттері

Әлемнің сарапшылар қауымдастығына әлем экономикасы мәселелері жөнінде интерактивті, ашық және бұқаралық пікірталастар, пікірсайыстар жүргізуге жағдай жасау.

Әлемдік Дағдарысқа қарсы жоспар жобасын (әлемдік реформалар жоспарының жобасын) әзірлеу үшін үкіметтер, ірі халықаралық ұйымдар, ғылыми және іскери орталар өкілдерін біріктіру.

Әр түрлі халық топтары, әр түрлі сала өкілдері және билік деңгейлері арасында жедел түзімде аналитикалық материалдар, болжамдар және ұсыныстар орналастыру және алу арқылы пікір алмасу.

Бүкіл әлемнің сарапшылар ортасын төмендегілерді әзірлеу, одан әрі жетілдіру және шараларына баға беру және т.б. үшін on-line түзімде кеңінен пайдалану:

 • халықаралық валюта-қаржы жүйесін тұрақтандыру және қаржы нарықтарын реттеу;
 • негізінде жаңа класты ұлттықтан жоғары есеп айырысу-төлеу бірлігін (одан кейін валюта) енгізу;
 • бірінші кезекте ЕуроАтлантика мен Еуразия кеңістігінде ядролық қарусыз әлем құру, ғаламдық қауіпсіздікті нығайту;
 • мәдениеттер мен өркениеттер арасында диалог жасауды кеңейту, ғаламдық энергиялық-экологиялық даму тұжырымдамасын, соның ішінде қазақстандық «Жасыл көпір» бастамасын жүзеге асыру.